Om förskolans verksamhet

  • Barnens första instinkt är att klara det själv, utan hjälp!
  • Montessori öppnar vägen till barnets självständighet.
  • Verksamheten är inriktad på att ge möjlighet till upplevelser med alla sinnen, göra barnen nyfikna och att få tid och ro att upptäcka och lära om världen.

​Verksamhetens pedagogiska innehåll och rutiner planeras utifrån Maria Montessoris filosofi och pedagogik samt våra styrdokument, Läroplanen för förskolan och med barnens behov, intressen och gruppens sammansättning i fokus.

Montessoripedagogiken har sin grund i Maria Montessoris observationer av barn.

Arbetssätt - en av förutsättningarna för en Montessoriförskola är den förberedda miljön, som är grundad på barns verkliga behov. För att barnet fritt skall kunna välja sin aktivitet finns allt material i barnets nivå och all inredning är anpassad till barnets storlek. Materialet står framme på sina bestämda platser, utifrån barnets behov av ordning och det finns ett exemplar av varje material. Barnet kan välja att arbeta individuellt eller i grupp, vid ett bord eller på en golvmatta med sitt material.

Pedagogens roll är att sköta miljön, upprätthålla en trygg stämning, observera, leda barnets arbete när det behövs och samtidigt vara uppmärksam på och vara mottaglig för barnets skiftande behov. Pedagogen hjälper barnet att hjälpa sig själv. Vi arbetar med att ge barnet nycklar till att förstå sin omvärld och går från det konkreta till det abstrakta, från helhet till detaljer.

Montessorirummet är en plats där barnet kan utföra saker på egen hand. Barnet skall respekteras för sina val, både av pedagogerna och av de andra barnen. Materialet är indelat i fem olika områden, och skall tillsammans ses som en helhet. Områdena kallas praktiska vardagen, sinnestränande material, språkmaterial, matematik, och kultur. Verksamheten ger barnet möjlighet att utveckla hela sin personlighet. Vi erbjuder aktiviteter som både utvecklar och förfinar grov- och finmotorik. Vi ger barnen frihet att utforska omvärlden, för att på ett naturligt sätt ge näring åt deras nyfikenhet.

Praktiska vardagsövningar: Detta innefattar vardagliga sysslor som vuxna utför som t.ex. tvätta, duka, diska, hälla, putsa, skära, dela, sortera m.m.

Sinnestränande material: Det sinnestränande materialet förfinar barnets alla sinnen. Det uppfyller deras behov av att undersöka med händerna och hela kroppen.

Språk: Språket har fyra beståndsdelar: Att lyssna, Att tala, Att läsa och Att skriva.

Vi stimulerar barnens språk på många plan där rim och ramsor, sånger, sagor och samtal är en början. Allt vårt material kan användas för att främja språkutvecklingen och ger barnen viktiga begrepp och nycklar - på ett mycket konkret sätt får barnet tillsammans med en pedagog uppleva hur orden och språket byggs upp med vårt språkmaterial.

Matematik: Barnen får genom sensoriskt konkret arbetssätt lära sig talbegrepp och uppleva matematikens grunder.

Kulturella ämnen – Naturkunskap, Geografi, Historia, Konst och Musik.

För mera information https://montessoriforbundet.se/pedagogiken/​

Kontakta oss

Du hittar mer information om vår skola här på sidan. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Mariagårdens Montessoriförskola

Org-nr: 7696063523

Telefon:

070-190 03 87​